Pistolskyttekortet

Denna text är hämtad från Nationellt Pistolskytte nr 3-97.

 1. Från och med den 1 juli 1997 är pistolskyttekortet obligatoriskt för alla skyttar som tävlar utanför den egna föreningen. I inledningsskedet kan dispens beviljas. Se sista punkten.

 2. Syftet med pistolskyttekortet är att pistolskyttarna ska få en standardiserad utbildning, framför allt i säkerhetsfrågor. Denna utbildningsreform innebär, att varje tävlande skytt kan vara trygg i förvissningen om att hans medtävlare är säkerhetsutbildade, och att de dessutom har kännedom om hur tävlingen går till. Utbildningen ger också kunskap om andra aspekter av pistolskyttesporten, såsom organisationens uppbyggnad, tävlingsformer, vapentyper och vapengrupper, licensfrågor och etik och moral.

 3. Skälet till att pistolskyttekortet är obligatoriskt för de skyttar som deltar i externa tävlingar är, att de tävlande där måste där uppträda helt självständigt. Då är det särskilt viktigt att de har den säkerhetsutbildning, som kortet är ett bevis för. Vid tävlingar inom föreningarna känner skjut ledarna personligen tävlingsdeltagarna, och kan särskilt bevaka och instruera oerfarna skyttar när så erfordras. Men givetvis är det mycket viktigt för säkerheten och den allmänna kunskapsnivån, att även internt tävlande skyttar skaffar sig pistolskyttekort. Målsättningen på sikt är att alla aktiva medlemmar inom förbundet ska ha kortet. Varje föreningsstyrelse har också befogenhet att besluta, att kortet skall vara obligatoriskt även för de medlemmar som enbart tävlar internt.

 4. Föreningsstyrelsens kontaktman rörande pistolskyttekortet är kretsens utbildningsledare, som kan svara på alla frågor gällande procedurer, utbildningsmaterial m m.

 5. Utbildningen sker normalt inom pistolskytteföreningarna. Dessa har vanligen egna examinatorer, utbildade av kretsarna, och egna cirkelledare. För mindre föreningar, som inte har egna resurser, kan utbildning ske antingen hos en annan förening, eller hos kretsens examinatorer.

 6. Normalt ska kandidaten före utbildningens början ha erövrat, och löst ut, pistolskyttemärke i brons. Det är dock tillåtet att göra detta under pågående utbildning. Bronsmärket ska vara utlöst innan rapport om godkänt prov sänds till förbundet.

 7. För att få pistolskyttekortet, måste man genomgå av förbundet föreskriven utbildning, t ex i studiecirkelform, och därefter avlägga skriftligt prov. Under inledningsskedet görs dock ett undantag för skyttar som 1997 tillhör klass 2 eller 3: De anses redan ha tävlingsvana och erforderliga kunskaper i säkerhetsfrågor, och därför är det frivilligt för dem att genomgå utbildningen. Dock måste även de bevisa att de besitter dessa kunskaper, genom att avlägga det skriftliga provet. Ingen får alltså pistolskyttekort utan att avlägga skriftligt prov. Förbundet vill understryka, att det är värdefullt för nybörjarna att klass 2- och 3-skyttar frivilligt ställer upp och deltar i studiecirklarna, och bidrar med sina kunskaper och erfarenheter.

 8. Det skriftliga provet skall avläggas under examinators kontroll. I lokalen får finnas kursmaterial, skjuthandbok och annat informationsmaterial. Detta får prov-deltagarna tillgång till fram till dess provet börjar. Under provet får inga sådana hjälpmedel finnas tillgängliga för provdeltagarna. Ingen maximitid för provet är föreskriven. Provdeltagarna får ta så lång tid på sig som de behöver. Provet rättas och bedöms av föreningens examinator, som behåller och arkiverar provskrivningshäftena.

 9. Den som blir underkänd har rätt att återkomma och avlägga provet på nytt, en eller flera gånger. För underkända prov behöver ingen avgift erläggas. Avgiften för kortet är 50:- kr.

 10. Alla innehavare av pistolskyttekortet som också är medlemmar i någon förening samt alla pistolskyttar som räknas som aktiva erhåller automatiskt tidskriften Nationellt Pistolskytte. Den innehåller information, som det är särskilt angeläget att nya skyttar tar del av.

 11. Pistolskyttekortet är tävlingsskyttens ”legitimation”. Kortet måste alltid uppvisas vid anmälan till externa tävlingar (eller kortnumret uppges vid föranmälan). Kortet kan som sagt också vara obligatoriskt vid tävlingar inom den egna föreningen, om föreningsstyrelsen har beslutat detta.

 12. De skyttar som avlagt godkänt prov, men inte hunnit få sitt pistolskyttekort, kan ändå delta i externa tävlingar. Skyttens förening skall då utfärda ett intyg av följande lydelse: Härmed intygas, att (skyttens namn) den (datum) avlagt godkänt prov för pistolskyttekortet.
  Ort och datum för intygets utfärdande
  Föreningens namn
  Föreningsfunktionärs namnteckning
  Namnförtydligande
  Detta intyg skall uppvisas av skytten vid start i extern tävling. Intyget är giltigt intill dess att skytten erhållit sitt pistolskyttekort, dock högst åtta veckor från utfärdandedatum.